Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ngoại trưởng Nhật Bản