Sửa đổi, bổ sung Quy tắc các mặt hàng thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc
06:22 29/07/2021
Ngày 16/03/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 04/2015/TT-BCT (Thông tư 04) về việc sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT ngày 25/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc.

Theo đó, Thông tư 04 đã bãi bỏ Phụ lục II - Quy tắc cụ thể mặt hàng được ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc ban hành ngày 25/06/2014 và thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 04.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2015.

Chi tiết Thông tư 04 và phụ lục thay thế xin vui lòng xem tại đây.

Theo website Bộ Công Thương