Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 12 (1979)
10:16 25/01/2020
Đường dẫn tải về: 1979.Joint Communique Of The Twelfth ASEAN Ministerial Meeting Bali, 28-30 June 1979.docx