Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 14 (1981)
08:50 24/09/2020
Đường dẫn tải về: 1981.Joint Communique Of The Fourteenth ASEAN Ministerial Meeting Manila, 17-18 June 1981.docx