Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 18 (1985)
08:29 28/05/2023
Đường dẫn tải về: 1985.Joint Communique Of The Eighteenth ASEAN Ministerial Meeting Kuala Lumpur, 9 July 1985.docx