Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 23 (1990)
02:23 12/04/2021
Đường dẫn tải về: 1990.Joint Communique Of The 23rd ASEAN Ministerial Meeting Jakarta, 24-25 July 1990.docx