Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 25 (1992)
12:39 12/04/2021
Đường dẫn tải về: 1992.Joint Communique 25th ASEAN Ministerial Meeting Manila, Philippines, 21-22 July 1992.docx