Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 27 (1994)
01:04 12/04/2021
Đường dẫn tải về: 1994.JOINT COMMUNIQUE OF THE TWENTY-SEVENTH ASEAN MINISTERIAL MEETING Bangkok, 22-23 July 1994.docx