Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 29 (1996)
05:39 26/09/2020
Đường dẫn tải về: 1996.Joint Communique of The 29th ASEAN Ministerial Meeting (AMM) Jakarta, 20-21 July 1996.docx