Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 32 (1999)
03:58 31/03/2023
Đường dẫn tải về: 1999.Joint Communique The 32nd ASEAN Ministerial Meeting (AMM) Singapore, 23-24 July 1999.docx