Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 33 (2000)
04:13 31/03/2023
Đường dẫn tải về: 2000.Joint Communique of The 33rd ASEAN Ministerial Meeting Bangkok, Thailand, 24-25 July 2000.docx