Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 36 (2003)
06:48 03/12/2020
Đường dẫn tải về: 2003.Joint Communiqué of the 36th ASEAN Ministerial Meeting Phnom Penh, 16-17 June 2003.docx