Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 39 (2006)
05:48 23/10/2020
Đường dẫn tải về: 2006.Joint Communique of the 39th ASEAN Ministerial Meeting (AMM) Kuala Lumpur, 25 July 2006.docx