Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 18 (1985)
03:49 08/12/2019
Đường dẫn tải về: 1985.Joint Communique Of The Eighteenth ASEAN Ministerial Meeting Kuala Lumpur, 9 July 1985.docx