Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 19 (1986)
03:50 08/12/2019
Đường dẫn tải về: 1986.Joint Communique Of The Nineteenth ASEAN Ministerial Meeting Manila, 23-28 June 1986.docx