Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 21 (1988)
12:09 16/10/2019
Đường dẫn tải về: 1988.Joint Communique of the 21st ASEAN Ministerial Meeting Bangkok, Thailand, 4 - 5 July 1988.docx