Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 22 (1989)
03:50 08/12/2019
Đường dẫn tải về: 1989.Joint Communique Of The 22nd ASEAN Ministerial Meeting Bandar Seri Begawan, 3 - 4 July 1989.docx