Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 24 (1991)
03:51 08/12/2019
Đường dẫn tải về: 1991.JOINT COMMUNIQUE OF THE TWENTY-FOURTH ASEAN MINISTERIAL MEETING Kuala Lumpur, 19-20 July 1991.docx