Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 28 (1995)
03:48 08/12/2019
Đường dẫn tải về: 1995.JOINT COMMUNIQUE OF THE TWENTY-EIGHTH ASEAN MINISTERIAL MEETING Bandar Seri Begawan, 29-30 July 1995.docx