Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 31 (1998)
03:48 08/12/2019
Đường dẫn tải về: 1998.Joint Communique The 31st ASEAN Ministerial Meeting (AMM) Manila, Philippines, 24-25 July 1998.docx