Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 35 (2002)
03:50 08/12/2019
Đường dẫn tải về: 2002.JOINT COMMUNIQUE OF THE 35TH ASEAN MINISTERIAL MEETING Bandar Seri Begawan, 29-30 July 2002.docx