Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 41 (2008)
03:53 08/12/2019
Đường dẫn tải về: 2008.Joint Communique of the 41st ASEAN Ministerial Meeting.pdf