Mục tiêu hoạt động của Hiệp hội các nước Đông Nam Á là gì?
Người gửi:
ASEAN được thành lập ngày 08/08/1967 gồm 5 nước thành viên :Indonesia, Malaisia, Philippin, Singgapore, Thái lan.bối cảnh lịch sử lúc đó là cuộc chiến tranh chống Mỹ của nhân dân Việt nam đang phát triển đến mức độ cao đẩy Mỹ vào thế ngày càng thất bại nặng nề.Điều đó đã đặt các nước Đông Nam Á phải đối mặt với những thách thức mới về chính trị,kinh tế trước sức ép bên trong,bên ngoài.nhu cầu tập hợp nhau dưới hình thức một tổ chức để đối phó với những thách thức mới là có thực và quan trọng hơn bao giờ hết.

Mục tiêu hoạt động của ASEAN bao gồm 7 mục tiêu:

+ Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế,tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa trong khu vực thông qua nỗ lực chung trên tinh thần bình đẳng và hợp tác,nhằm tăng cường cơ sở cho một cộng đồng các nước Đông Nam Á hòa bình,thịnh vượng.

+ Thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực bằng việc tôn trọng công lý và nguyên tắc luật pháp trong quan hệ giữa các nước trong vùng và tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp quốc.

+ Thúc đẩy sự cộng tác tích cực và giúp đỡ lẫn nhau trong các vấn đề cùng quan tâm trên lĩnh vực kinh tế ,xã hội,văn hóa và hành chính.

+ Giúp đỡ lẫn nhau dưới hình thức đào tạo và cung cấp các phương tiện ngiên cứu trong các lĩnh vực giáo dục,chuyên môn.kỹ thuật và hành chính.

+ Cộng tác có hiệu quả hơn,để sử dụng tốt hơn nènn nông nghiệp và các nhành CN của nhau,mở rộng mậu dịch kể cả việc nghiên cứu các vấn đề buôn bán hàng hóa giữa các nước,cảI thiện các phương tiện giao thông liên lạc và nâng cao mức sống của nhân dân.

+ Thúc đẩy việc nghiên cứu Đông Nam Á

+ Duy trì sự hợp tác chặt chẽ cùng có lợi với các tổ chức quốc tế và khu vực có tôn chỉ và mục đích tương tự,tìm kiếm cách thức nhằm đạt được ự hợi tác chặt chẽ hơn giữa các tổ chức này