Các Hội nghị hoạch định chính sách của ASEAN?
Người gửi:
Các Hội nghị hoạch định chính sách của ASEAN bao gồm:

+ Hội nghị những người đứng đầu nhà nước/chính phủ ASEAN
Còn gọi là hội nghị cấp cao ASEAN,l;à cơ quan quyền lực cao nhất của ASEAN. Hội nghị cấp cao họp chính thức 3 năm 1 lần và hàng năm họp không chính thức
+ Hội nghị bộ trưởng ASEAN(AMM)
Là hội nghị hàng năm của bộ trưởng NGoịa giao ASEAN có trách nhiệm đề ra và phối hợp các hoạt dộng của ASEAN
+ Hội nghị bộ trưởng kinh tế ASEAN (AEM) AEM họp chính thức hàng năm
+ Hội nghị bộ trưởng các ngành
ASEAN đã chính thức có cơ chế Hội nghị Bộ trưởng tài chính
Và hội nghị bộ trưởng giao thông vận tải và các hội nghị bộ trưởng năng lượng ,Khoa học Công nghệ và Môi trường,lao động,nông nghiệp và phát triển nông thôn, lâm nghiệp....
+ Các hội nghị cấp bộ trưởng và tương đương khác
+ Hội nghị liên tịch các bộ trưởng(JMM) được tổ chức khi cần thiết
+ Tổng thư kí ASEAN
Tổng thư kí ASEAN chịu trách nhiệm trước hội nghị cấp cao ASEAN
+ Cuộc họp các quan chức cao cấp(SOM) chịu trách nhiệm về hợp tác chính trị ASEAN và họp khi cần thiết
+ Cuộc họp các quan chức cao cấp
+ Cuộc họp tư vấn chung (JCM) được triệu tập khi cần thiết dưới sự chủ tọa của tổng thư kí ASEAN để thúc đẩy sự phối hợp giữa các quan chức liên ngành.